top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“สำนักงาน ก.พ.ร. จัดค่ายร่วมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน”


นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล “ค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน” โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชัน และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

11 views0 comments

コメント


bottom of page