top of page
  • PR NEWS FOCUS

Doing Business 2019

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing contracts) โดย สำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี และเรื่องการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving insolvency) โดย กรมบังคับคดี

23 views0 comments
bottom of page