• PR NEWS FOCUS

Doing Business 2019

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การขอใช้ไฟฟ้า (Getting electricity)

โดย การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน6 views0 comments