top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

Doing Business 2019

รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) เรื่อง การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a business)

โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม
8 views0 comments

Comments


bottom of page