• PR NEWS FOCUS

ระบบราชการ 4.0

ภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทำงานใหม่ เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วยอะไรบ้าง ติดตามรับชมได้จากคลิปวิดีโอนี้


12 views0 comments