top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

แล้งมาชาวปากท่ออุ่นใจ ได้น้ำช่วยบรรเทาทุกข์


พื้นที่ตำบลยางหักถือเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอปากท่อที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาที่มีความลาดชันสูงในช่วงฤดูฝนจะกลายเป็นพื้นที่รับน้ำฝน การบริหารจัดการน้ำส่วนเกินในช่วงฤดูฝนไปใช้ในช่วงฤดูแล้งซึ่งพื้นที่นี้จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญให้ประชาชนได้ใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในวงกว้าง เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ของอ่างเก็บน้ำไทยประจัน หมู่ที่ 5 (ชป) และติดตามการเติมน้ำแจกจ่ายน้ำ โดยรถบรรทุกน้ำของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน และติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก จำนวน 7 โครงการ และติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน แห่งที่ 1 บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 ที่สามารถสนับสนุนน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดฤดูแล้ง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยแม่ประจัน บ้านท่ายาง หมู่ที่ 3 โดยมีการขุดลอกล้ำห้วยพร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้นทำให้มีพื้นที่ความจุกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น 3,700 ลูกบาศก์เมตร ประชาชน 84 ครัวเรือนมีน้ำเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค พร้อมน้ำเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลำห้วยพุกรูด บ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 เป็นการขุดลอกลำห้วยให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำทำให้ประชาชน 20 ครัวเรือน มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำในการเกษตรในพื้นที่ 55 ไร่ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ แล้วเสร็จ 5 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 1 แห่ง

7 views0 comments

Comments


bottom of page