top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

สสส. สานพลัง สธ. จัดเวทีเคลื่อนงานธรรมนูญสงฆ์ มุ่งพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข


สสส. สานพลัง สธ. จัดเวทีเคลื่อนงานธรรมนูญสงฆ์ มุ่งพระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ดึง ม.บูรพา พัฒนานวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” แอปฯ บันทึกพฤติกรรมฉันอาหาร-ออกกำลังกาย นำร่องโรงเรียนพระปริยัติธรรม 400 แห่ง ส่งเสริมสุขภาวะสามเณร 33,000 รูป ภายใน ธ.ค. นี้


เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2565 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข พร้อมมอบโล่เกียรติคุณพระสงฆ์ต้นแบบในการขับเคลื่อนงานวัดส่งเสริมสุขภาพและพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด 60 รางวัลนายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ให้พระสงฆ์เป็นแกนนำด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่อง มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ภัยน้ำท่วม ได้สนับสนุนวัดให้เป็นสถานสาธารณสงเคราะห์ของชุมชน กว่า 400 แห่ง ในการนี้ สสส. สานพลัง คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และภาคีเครือข่าย มุ่งขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ริเริ่มโครงการการพัฒนาสื่อโภชนาการสามเณรสมวัย พัฒนานวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” สื่อองค์ความรู้ แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการฉันอาหารของสามเณรที่เสริมสร้างสุขภาพที่ดี นำไปสู่การเป็นแกนนำความรู้เผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง“นวัตกรรม “เณรกล้า โภชนาดี” มีรูปแบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันกึ่งเกมการแข่งขัน สามเณรสามารถบันทึกพฤติกรรมการฉันอาหารและออกกำลังกายของตนเอง เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 1 ภาคการศึกษา โดยมีสื่อให้ความรู้ แรงบันดาลใจ และระบุเป้าหมายชัดเจนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีคะแนนสะสม ให้ความชื่นชมด้วยเหรียญและโล่รางวัลออนไลน์ ภายใต้การติดตาม ดูแล ประเมินผลโดยพระพี่เลี้ยง เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนควบคู่กับวิชาสายสามัญตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้กับการจัดการศึกษาแผนกธรรมและแผนกบาลี ช่วยให้มีความรู้ มีทักษะในการดูแลโภชนาการนำไปสู่สุขภาวะที่ดี นำร่องใช้ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง มีสามเณรกว่า 33,000 รูป ภายใน ธ.ค. นี้ สนใจติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.sonkthaiglairok.com” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวComments


bottom of page