top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เครือข่ายเข้มแข็ง สู่การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายบริหารจัดการน้ำผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ อีกทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประเมินผล ติดตามให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งมีกำหนดจัดงานรวม 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตาก ขอนแก่น ชลบุรี กระบี่ และสงขลา ซึ่งผู้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นครอบคลุมทั้งเครือข่ายประชาชน ได้แก่ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ องค์กรลุ่มน้ำ และเครือข่ายอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น


ในการนี้กรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมโดยดำเนินงานด้านเครือข่ายบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วประเทศ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในแต่ละปีมีการดำเนินการเครือข่ายบริหารจัดการน้ำ 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (จัดตั้งกลุ่มใหม่ทุกๆปี) และโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สนับสนุนกลุ่มเครือข่ายเดิมที่สร้างไว้) ในปี 2559 กรมทรัพยากรน้ำได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2559 เรื่อง กระบวนการแกนหมุนลุ่มน้ำวังในระดับดีเยี่ยม ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นอกจากนี้ในปี 2560 กรมทรัพยากรน้ำได้ริเริ่มโครงการถักทอเครือข่ายในพื้นที่ 8 ลุ่มน้ำนำร่อง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ สามารถสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายทุกภาคส่วน สามารถส่งต่อแนวคิดการพัฒนาประเทศโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันและพฤติกรรมสู่สังคมที่มีความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาที่มีความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

15 views0 comments

コメント


bottom of page