top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว“กอช. จับมือ NT เดินหน้านำเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการออมให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว

สอดรับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580”


กองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานในองค์กร สร้างการเข้าถึงการออมในการทำธุรกรรมการเงินให้กับสมาชิก ดีอีเอสชี้ความสำเร็จของโครงการจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต


วันนี้ (23 มีนาคม 2565) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การส่งเสริมความร่วมมือ ระหว่าง กองทุน การออมแห่งชาติ กับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้อง NT Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร NT สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวว่า การสนับสนุนระบบการให้บริการ การจัดการ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลมาอย่างยาวนาน จะช่วยส่งเสริมให้ กอช. สามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ในการให้บริการและการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐ และการบริการสาธารณะให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงและปลอดภัย และเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การพัฒนาทักษะ “Digital Literacy” ที่ทุกคนเข้าใจและใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ซึ่งความสำเร็จของโครงการ นอกจากจะส่งผลดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว จากการใช้บริการแล้ว ยังจะส่งผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการออมเงิน เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตของตนเอง และเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต


นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานภาครัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ดูแลด้านการออมเพื่อการชราภาพของประชาชนให้ทั่วถึง มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้กับประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ชาวไร่ ชาวนา ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาพสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ

การออมกับ กอช. เปรียบเสมือนการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้ผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ สามารถรับบำนาญในยามเกษียณได้เช่นเดียวกัน โดยออมตั้งแต่อายุ 15 - 60 ปี เริ่มออมขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี เมื่อเริ่มต้นวางแผนการออมเงินกับ กอช. ได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเพิ่มถึง 3 ต่อ


ต่อที่ 1 รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ ตามช่วงอายุของสมาชิก

  • อายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 600 บาท

  • อายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 960 บาท

  • อายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออม ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

ต่อที่ 2 ผลตอบแทนของเงินออมสะสม และเงินสมทบที่นำไปลงทุน

ต่อที่ 3 ลดหย่อนภาษีประจำปีตามจำนวนเงินออมสะสม


กอช. ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม การดำเนินงานที่ผ่านมา กอช. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ให้ประชาชนใช้แอป กอช. สมัคร และส่งเงินออมกับ กอช. สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ กอช. และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันบูรณาการงานเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบสารสนเทศ และการจัดการฐานข้อมูล ด้วยการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud) และระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ในการทำธุรกรรมต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่ง กอช. พร้อมสนับสนุนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบงานบริการข้อมูล ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับ NT เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย


นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เปิดเผยว่า NT ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานให้สนองตามแนวนโยบายของกระทรวงที่ต้องการสนับสนุนให้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาช่วยพัฒนาประเทศอย่างรอบด้าน วันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานของ กอช. ให้ประสบผลสำเร็จ และพร้อมที่จะนำบริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่มีมาส่งเสริมและร่วมกันพัฒนาการให้บริการของ กอช. ให้เป็นไปตามภารกิจและเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ ซึ่งความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ NT มีความภูมิใจ เพราะเราได้มีส่วนร่วมต่อการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย


ความคิดเห็น


bottom of page