top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กรมทรัพยากรน้ำบูรณาการช่วยเหลือภัยแล้ง จ.อำนาจเจริญ


ประชาชน 3 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา (หนองเหมือดแอ) แห้งขอดไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถแจกจ่ายน้ำ ตามโครงการ “มหาดไทย ร่วมใจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยประชาฝ่าภัยแล้ง” ณ สนามโรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ ต.ดงมะยาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ โดยมี นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และหัวหน้าหน่วยงาน ในพื้นที่ให้การต้อนรับ อาทิ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ และอำเภอลืออำนาจ บูรณาการช่วยเหลือประชาชน โดยได้สูบน้ำไปเติมให้กับหนองน้ำที่ใช้ผลิตประปา ให้กับราษฎรหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต.ดงมะยาง จำนวน 353 ครัวเรือน 1,618 คน ที่ประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562 และนำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน


นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธร ได้มาร่วมช่วยเหลือประชาชนใน ต.ดงมะยาง โดยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากหนองไหลไปเติม หนองเหมือดแอ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปา มีเป้าหมายการสูบน้ำประมาณ 50,000 ลบ.ม. รวมทั้งนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค มีเป้าหมายประมาณ 480,000 ลิตร และแจกน้ำสะอาดบรรจุขวด 2,400 ขวด คาดว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลดงมะยางและใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า 7 หมู่บ้าน 1,862 ครัวเรือน ประชากร 4,110 คน


อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยที่ผ่านมามีค่าน้อยกว่าค่าปกติประมาณ 10% ส่งผลให้ปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนใหญ่ ประกอบด้วยเขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสลา เขื่อนสิรินธร และเขื่อนอุบลรัตน์ ได้รับผลกระทบ มีระดับกักเก็บน้ำต่ำกว่า 30 % นอกจากนี้พื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 119 ล้านไร่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำในหลายพื้นที่ หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าช่วยเหลือ ซึ่งในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำมีการเตรียมการรับมือภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยการสูบน้ำเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนจำนวน 27.414 ล้านลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ำ 4,253,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาด 417,550 ลิตร น้ำดื่มบรรจุขวด 19,696 ขวด ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภค 333,604 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรม 84,950 ไร่ นอกจากนี้ปัจจุบันมีเครื่องมือพร้อมช่วยผู้ประสบภัยที่ประกอบด้วย รถบรรทุกจำนวน 63 คัน เครื่องสูบน้ำจำนวน 311 เครื่อง และเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนกว่า 171 คน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 – 11 หรือ โทร 1310 กด 5

7 views0 comments

コメント


bottom of page