top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

วว. /กรมการท่องเที่ยว เชิญร่วมอบรมออนไลน์ฟรี! การตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ปี2565กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย สำนักรับรองระบบคุณภาพ ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการอบรมออนไลน์ ฟรี! หลักสูตร “การตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565” เพื่อยกระดับมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างความตระหนักต่อการบริหารจัดการ ตลอดจนความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM


ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว มีแนวคิดในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว จึงจัดให้มีการอบรมดังกล่าวร่วมกับ วว. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการอบรม ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ ในการตรวจประเมินมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2565 โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมครอบคลุมมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ทั้ง 13 มาตรฐาน ดังนี้


  1. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูผีเสื้อและดูพรรณไม้ป่า

  2. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเภทผาดโผน ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ แคนู/คายัค (Canoe/Kayak) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ตสกี (Jet Ski) เพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการจัดกิจกรรมจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว

  3. มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวประเภทนันทนาการ ได้แก่ การจัดกิจกรรมค่ายพักแรม (Camping) มาตรฐานการจัดกิจกรรม Eco Lodge เพื่อการท่องเที่ยวและมาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว. (คุณผาสุก จีระพันธ์/ คุณจิราวรรณ แก่นไทย) โทร. 089 900 5308 , 0 2577 9373 - 4

ความคิดเห็น


bottom of page