top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“ดีป้า” รับลูก “ดีอีเอส” เนรมิตพื้นที่ช่วยคนหางาน เปิดชุมชนออนไลน์ “JOBD2U by ThaiFightCOVID-19”


1 พฤษภาคม 2563, กรุงเทพมหานคร - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถือฤกษ์ดีวันแรงงานแห่งชาติ มอบหมาย สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เปิดพื้นที่หางาน ออนไลน์ผ่านกลุ่มเฟซบุคในชื่อ “JOBD2U by ThaiFightCOVID-19” ตั้งเป้าช่วยเหลือคนตก งาน-ว่างงาน รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการกาลังคนในสายงานต่าง ๆ หวังเป็นส่วนช่วยบรรเทา ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้น


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ชะลอตัว ธุรกิจหลายประเภทต้องหยุดชะงัก หรืออาจซ้าร้ายถึงขั้นปิดกิจการ หลายคนต้องอยู่ในสถานะ “ตก งาน” โดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่ง ประเทศไทย ดังนั้น กระทรวงดิจิทัลฯ ในฐานะหน่วยงานหลักที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัลเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มอบหมายให้ สานักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เร่งหาแนวทางช่วยเหลือคนตกงาน คนว่างงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก สถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงที รวมไปถึงบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องการกาลังคนในสายงานต่าง ๆ เพื่อมา ช่วยเสริมความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ


ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อานวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ดีป้า ไม่รอช้าที่จะดาเนิน มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนา ศักยภาพกาลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาคน ทาให้เกิดการเรียนรู้งานใหม่ New Skill Upskill และ Reskill ทักษะด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยหวังเป็นส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ ควบคู่ไปกับการเยียวยาเศรษฐกิจไทยหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


“ล่าสุด ดีป้า เปิดตัวกลุ่มเฟซบุค ในชื่อ “JOBD2U by ThaiFightCOVID-19” ชุมชนออนไลน์ (Online Community) ที่เปิดโอกาสให้ “คน” กับ “งาน” มาเจอกัน ซึ่ง JOBD2U by ThaiFightCOVID- 19 จะเป็นสื่อกลางให้คนที่ต้องการงานได้พบกับงานที่ตนสนใจหรือตรงตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ รวมไปถึงผู้ที่ต้องการหาอาชีพใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนายตัวเอง หรือผู้ที่กาลังมองหาหลักสูตรเรียนรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ขณะเดียวกัน ยังเป็นพื้นที่สาหรับผู้ประกอบการ รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ ต้องการเสริมทัพทางธุรกิจสามารถลงประกาศหาคนเข้าร่วมงานได้ โดย JOBD2U by ThaiFightCOVID-19 มงี านต่าง ๆ ให้เลือกมากมาย ทั้งงานในสาย IT และ Non-IT รวมถึงหลักสูตรเสริมทักษะ Reskill และ Upskill บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพภายหลังสิ้นสุดวิกฤต COVID-19 ซึ่ง ดีป้า พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนในทุกมิติด้านดิจิทัล เพื่อให้พี่น้องชาวไทยก้าวข้ามวิกฤตครั้งน้ีไปพร้อมกัน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า หลังจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ จะเชิญบรรดาผู้ประกอบการราย ใหญ่ร่วมช่วยเหลือประชาชนไทยในการสร้างงาน ควบคู่ไปกับการจัดหาช่องทางพัฒนาทักษะผ่านหลักสูตร เรียนรู้ออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ และเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19


ทั้งน้ี ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ JOBD2U by ThaiFightCOVID-19 ได้แล้ววันนี้ เพียง พิมพ์ค้นหาคาว่า “JOBD2U” ในเฟซบุค หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้
Comments


bottom of page