top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“MSC University Network ณ มหาวิทยาลัยบูรพา”


คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน “MSC University Network”


ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Cloud & AI Journey (The Next Digital Transformation)” และคุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจในตำแหน่ง Programmer, System Engineer ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

8 views0 comments

Comments


bottom of page