top of page
  • PR NEWS FOCUS

ITD ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดอบรมหลักสูตร Intensive Training Course.. 20–24 มิ.ย. นี้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิก จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “Intensive Training Course on Commercial Diplomacy and International Trade Negotiations” ขึ้น เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทูตพาณิชย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อให้มีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ นักเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่อไปในอนาคต ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างภาครัฐในฐานะผู้เจรจา กำกับนโยบายและภาคเอกชนในฐานะนักเจรจา ผู้นำกฎระเบียบ และช่องทางต่าง ๆ ไปใช้โดยการส่งผ่านถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจร่วมกัน โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 4 ห้อง Sensations โรงแรม Novotel Bangkok Siam Squarebottom of page