top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“อีมิแน้นท์แอร์” รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3


“อีมิแน้นท์แอร์” รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำแนวคิด “สร้างความยั่งยืนสู่สังคมชุมชน”


บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Eminent Air รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 ในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW Continuous Award) ประจำปี 2565 จากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนางสาวมัณฑกา จริโมภาส ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ได้กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า อีมิแน้นท์แอร์ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ซึ่งมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาข้อกำหนดโดยใช้กรอบของ ISO 26000 (Social Responsibility)“อีมิแน้นท์แอร์ได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นถึงการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยยึด 7 แนวทางสำหรับ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร, การดูแลเรื่องสิทธิมนุษย์ชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, การดูแลและใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งอีมิแน้นท์แอร์ให้ความสำคัญและพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุม เพื่อรักษามาตรฐานของบริษัท เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเกณฑ์ CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่องทุกปี”ที่ผ่านมาอีมิแน้นท์แอร์มีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และบริการหลังการขายเครื่องปรับอากาศ ภายใต้แบรนด์ “Eminent” จึงดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและขีดความสามารถขององค์กร โดยได้นำทักษะความชำนาญของวิศวกรฝ่ายเทคนิค และช่างบริการ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทมาถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้แก่บุคลากร นักเรียนและผู้ที่สนใจ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ให้กับทางโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถล้างเครื่องปรับอากาศเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายของโรงเรียน อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้เพื่อน และคนในครอบครัวให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกวิธี

Comments


bottom of page