top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ไทยแลนด์อีลิท รวมพลัง “ห่างกันไม่ห่างไกล ปันน้ำใจสู้ Covid-19”เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไทยแลนด์อีลิท หรือ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอร่วมแรงร่วมใจและเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคส่วนต่างๆ นำทีมโดย นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รองผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารและกิจการองค์กรและรักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายพรเทพ พันธะนะแพทย์ รองผู้จัดการใหญ่สายงานการพาณิชย์และปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานทางการแพทย์ พร้อมสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพและการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้แบรนด์ไทยแลนด์อีลิทให้กับ 4 ภาคส่วน ได้แก่


  • โรงพยาบาลสนามภายใต้ความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับมอบโดย พลตำรวจโท สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พร้อมด้วย รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

  • ศูนย์แรกรับและส่งต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ ภายใต้ความดูแลกระทรวงสาธารณสุข รับมอบโดย ดร.นิวัฒน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

  • สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) รับมอบโดย นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และนางศุภรันต์ บุญนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

  • มูลนิธิดวงประทีป รับมอบโดย นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ


ทั้งนี้ทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการให้กำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงาน และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน ให้มีกำลังใจและฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน


12 views0 comments
bottom of page