top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

CITE DPU จับมือ ECAM จัดโครงการอบรม Robotic Summer Camp@DPUCITE DPU จับมือ ECAM ม.ดังด้านวิศวกรรมจากฝรั่งเศส จัดโครงการอบรม Robotic Summer Camp@DPU หวังสร้างการเรียนรู้ด้าน Technical และ Culture และต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยและการสร้างหลักสูตรร่วมกันในอนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยว่า CITE DPU ร่วมกับ École Catholique des Arts et Métiers (ECAM) Lyon, France พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) จัดโครงการฝึกทักษะพัฒนาหุ่นยนต์ ECAM LaSelle Campus de Lyon @DPU ” ในระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565 ณ DPU Maker Space มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้าน Technical และ Culture โดยหวังต่อยอดไปถึงความร่วมมือในอนาคต อาทิ การสร้างงานวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการสร้างหลักสูตรร่วมกัน เป็นต้นผศ.ดร.ณรงค์เดช กล่าวว่า สำหรับช่วงการอบรม 5 วัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำโครงสร้างหุ่นยนต์ การทำระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอนโทรนเลอร์และระบบประมวลผลภาพ ซึ่งเทคนิคจากการเรียนรู้ทั้งหมดจะนำมาสู่โจทย์ในการแข่งขัน โดยจะมีการการสร้างทีมร่วมกันระหว่างนักศึกษาจาก ECAMและDPU รวมถึงนักศึกษาจาก มธ.และมก. ซึ่ง นักศึกษาจาก ECAM ทั้งหมดจะต้องกระจายไปร่วมในทุกกลุ่มกับนักศึกษา DPUและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายรวมทั้งหมด 25 คน แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 5คน เพื่อสร้างหุ่นยนต์ตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งหุ่นยนต์ต้องมีกล้องตรวจจับอุปกรณ์เพื่อยิงลูกบอลให้ตรงเป้า จากนั้นระบบจะประมวลผลมาให้หุ่นยนต์เพื่อปรับพิกัดและความแรงให้ลงพิกัดดังกล่าว หากหุ่นยนต์ของทีมใดสามารถโยนลูกบอลลงตะกร้าได้ตามที่กำหนดมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะการแข่งขัน “การแข่งขันดังกล่าวอาจไม่มีรางวัลเป็นสิ่งตอบแทน แต่สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับมากกว่ารางวัล คือ ประสบการณ์ในการเตรียมงานออกแบบชุดต้นแบบ การเรียนรู้ด้านการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และการทำงานที่หลากหลายวัฒนธรรม ส่วนกลุ่มพี่เลี้ยงจะได้ฝึกเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการช่วยเหลือดูแลรุ่นน้อง และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมจะได้เครือข่ายเพื่อนต่างชาติที่กว้างมากขึ้น ในอนาคตอาจนำไปสู่โอกาสในการศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ” ผศ.ดร.ณรงค์เดช กล่าวในตอนท้ายComments


bottom of page