top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

CIBA DPU จับมือ BYD ปั้นคนเก่ง New Gen ด้านการเงิน-การลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


CIBA DPU จับมือ BYD ปั้นคนเก่ง New Gen ด้านการเงิน-การลงทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ BYD เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านการเงิน-การลงทุนผ่านการปฏิบัติจริงก่อนต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(สายงานสนับสนุน) และนางสาวปทิตตา มิลินทจินดา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (สายงานธุรกิจหลักทรัพย์) ร่วมลงนาม ที่ ห้องสัจจา 1 เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการเงินการลงทุนผ่านโครงการอบรมและโครงการแข่งขัน Trade หุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรผ่านโครงการอบรมและโครงการสหกิจศึกษา โดยความร่วมมือนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปโดยการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ Beyond Wealth Arena ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันเพื่อตอบแทนสังคม โดยจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ BYD มีการใช้งานจริงมาให้ DPU ใช้ในการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติได้อย่างสมจริง นับเป็นการให้ความรู้ พัฒนาทักษะและความสามารถ สั่งสมประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับกลุ่มนักศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ และโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมการใช้โปรแกรมเทรด Beyond Intelligence Trading (MT5) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยนักลงทุนวิเคราะห์และซื้อขายหุ้นอัตโนมัติด้วย Robot และการค้นหาหลักทรัพย์ทั้งตลาดแบบ real time เสมือนกับมีนักวิเคราะห์หลายรายที่คอยช่วยให้คำปรึกษาและหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในการลงทุนได้อย่างละเอียดและรวดเร็ว รวมถึงการประยุกต์ใช้งาน MT5, หลักการส่งคำสั่งซื้อขาย, Money Management รวมถึงการซื้อขายหุ้นด้วยปัจจัยทาง Technical อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมที่จะเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่นำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด และมีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพได้อย่างผู้มีประสบการณ์จากการได้ปฏิบัติจริงComments


bottom of page