top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

วว. เชิญชวนร่วมกิจกรรมต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2566 “จุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทย์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญเด็กๆ เยาวชนและผู้ปกครอง ฝึกสมอง ต่อยอดความคิดจินตนาการ ผ่านกิจกรรมสันทนาการ ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2566 โดยมุ่งหวังจุดประกายเยาวชนไทยเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ “BCG”

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ในปีนี้ วว.จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 2 แห่ง ดังนี้


w ส่วนกลาง : กิจกรรม “สถานีสีเขียว...มหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์ วว.” ในงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งกระทรวง อว. โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา กรุงเทพมหานคร โดย วว. นำเสนอกิจกรรมในรูปแบบ “เกม” ตลอดห่วงโซ่อุปทาน นำจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจนักวิทย์น้อย ผ่านเกมประเทืองปัญญา 3 รูปแบบ ได้แก่1) เกม “จุลินทรีย์มาจากไหน” เพื่อพัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมให้เกิดสมาธิ สร้างความสนุกสนานและความท้าทาย

2) เกม “อะไร? คืออาหารจุลินทรีย์” เพื่อฝึกสมาธิและสร้างความมีระเบียบวินัย ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ช่วยให้ข้อต่างๆ มีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

3) เกม “จุลินทรีย์มีประโยชน์อย่างไร” เพื่อฝึกทักษะความจำ/สมาธิ ทักษะความคิดและพัฒนาการมองเห็น การแก้ปัญหาและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ


“...ทั้งนี้ วว. กำหนดแนวนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ด้วยการใช้ประโยชน์จากกลุ่มจุลินทรีย์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการภายในประเทศทุกระดับชั้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้านการเกษตร อาหาร อาหารสุขภาพ การแพทย์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันและต่อยอดงานวิจัยพัฒนา (Translational Research) ในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab scale) สู่การบ่มเพาะเทคโนโลยีในระดับโรงงานนำทาง ด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมไปสู่ระดับอุตสาหกรรม (Industrial/ Commercial scale) เพื่อให้เกิดการ Spin-off ของธุรกิจนวัตกรรม และการวางรากฐานของประเทศสู่กลไกการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมชีวภาพ อันจะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง (Value Creation) สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก...” ผู้ว่าการ วว. กล่าวw ส่วนภูมิภาค : กิจกรรมวันเด็ก ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา จัดในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้เด็กๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมร่วมสนุก เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมพฤกษานานาพรรณ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) เยี่ยมชมวิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากพรรณพืช อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) และเยี่ยมชมโลกของแมลง ณ ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนกิจกรรม DIY จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ณ Flora tale จุดบริการประชาชน 2) คู่กันแล้ว ไม่แคล้วกัน Printable Memory Matching Games ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( เรือนกระจกหลังที่ 2) และ 3) การพับผีเสื้อกระดาษ ORIGAMI ณ ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีมีจุดเช็คอิน จุดถ่ายภาพ ในบรรยากาศผักเสี้ยนและทานตะวันเบ่งบาน พร้อมแวะดื่มกาแฟ น้ำสมุนไพรไทย ที่พร้อมบริการแก่ทุกท่าน ณ ร้านกาแฟ Folra Tale Coffee

Comments


bottom of page