top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มมร จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4"


เมื่อเร็วๆ นี้ พระเมธาวินัยรส รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดงาน "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเตรียมการ อาทิ ผู้แทนคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุศาสนาจารย์กองทัพบก ปปช. พร้อมทั้ง องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ โดยในปีนี้ "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" จะมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยได้กำหนดการจัดงานใน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๒-๑๐๙๕ หรือที่ ๐๙-๑๐๑๐-๒๖๓๙ www.mbu.ac.th

8 views0 comments

Comments


bottom of page