top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ม.มหิดล ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย เปิดหลักสูตรเรียนป.ตรีพยาบาลควบป.โทการท่องเที่ยว ครั้งแรกในไทย


คณะพยาบาลศาสตร์ มหิดล ร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหิดล เปิดหลักสูตร เรียนปริญญาตรีพยาบาลควบปริญญาโทการท่องเที่ยว ครั้งแรกในประเทศไทย


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาควบปริญญาตรี” ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ และมหาบัณฑิตสาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งสองสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ ณ ห้องประชุมจันทนา นิลวรางกูร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายารองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวถึงที่มาของการร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ของประเทศในปัจจุบันที่จะเน้นการดูแลสุขภาวะในลักษณะที่เป็น Wellness และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งกับคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งได้มีหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ซึ่งจะดูแลในเรื่องของสุขภาพและวัฒนธรรม จะทำให้บัณฑิตพยาบาลจบมาเป็นพยาบาลที่จะสามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาล และยังสามารถประกอบอาชีพในเรื่องของ Wellness ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น นับว่าเป็นครั้งแรกของวิชาชีพพยาบาลที่ผลิตบัณฑิตออกมาให้แก่สังคมที่มีความสามารถที่รับกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน


ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวชื่นชมความร่วมมือในครั้งนี้ที่คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ผลิตหลักสูตรนี้ ถือเป็นนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ และเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการควบให้นักศึกษาเรียนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทสาขาดังกล่าว ในเวลาเดียวกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวถึงที่มาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพธรรมชาติและวัฒนธรรมนี้ นับว่าเป็นหลักสูตรที่จะเป็นเทรนด์ของเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้มองว่ามีเพียงแค่อาชีพหลัก 1 อาชีพเท่านั้น หากเป็นการท่องเที่ยวแล้วสามารถหารายได้ด้วย คาดว่าจะเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ ผนวกกับความเข้มแข็งของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทยที่ไม่แพ้ที่ใดในโลก ดังนั้นบัณฑิตที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้ สามารถทำอาชีพได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรต่างๆ หรือกิจการของตัวเอง


ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และสนใจในหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ns.mahidol.ac.th/nurse_th/index.html หรือโทร. 02-4415333 ต่อ 2122-2125

Comments


bottom of page