top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มมร เดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนา “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่ง


พระพรหมมุณี กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการกรมสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะอุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 4” โดยร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันประเมินแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนเป็นแผนแม่บทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กับคณะสงฆ์ และรัฐบาลต่อไป ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

10 views0 comments

Comments


bottom of page