top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

สสส.ร่วมรณรงค์ป้องกันฝุ่น PM 2.5 หนุนวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนวันที่ 19 ก.ค.65 ที่บริเวณโถงหน้าห้องประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน กล่าวเปิดงานพร้อมมอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวรายงาน และ น.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา กล่าวคำมั่นในการขับเคลื่อนวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บุคลากรในวงงานรัฐสภาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงทั้งนี้การรับมอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและแสดงคำมั่นในการขับเคลื่อนวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน จัดโดยคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความตระหนักในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนให้สมาชิกวุฒิสภา บุคลากร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียวของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมจัดบูธรณรงค์ป้องกันฝุ่นควัน PM 2.5 เพื่อสนับสนุนนโยบายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนชุดความรู้การป้องกันและระมัดระวังฝุ่นควัน PM 2.5 พร้อมสนับสนุนชุดความรู้เกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ อาทิ หนังสือเคล็ดลับกินผักผลไม้ 5 สี ,คู่มือชีวิตวิถีใหม่วิถีชีวิตสุขภาวะยืดเหยียดยางเสริมสร้างกล้ามเนื้อ , คู่มือกลุ่มโรง NCDs (โรคที่คุณสร้างเอง) , คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน , คู่มือยากันลืม, คู่มือชวนคนที่คุณรักเลิกบุหรี่,คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนงดเหล้าเข้าพรรษา,ข้อแนะนำในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

Коментари


bottom of page