top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เล่าสื่อกันฟัง กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านช่องทาง Facebook live สื่ออาสาประชาชนดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ภารกิจที่สำคัญของกองทุน คือการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัว รวมถึงให้มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่ออย่างรอบด้านซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกองทุนที่ต้องการให้ประชาชนเข้าถึง และฉลาดใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงสนับสนุนและร่วมกับรายการสื่ออาสาประชาชน มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในทุกมิติ ทั้งนี้ รายการสื่ออาสาประชาชน ช่วงเล่าสื่อกันฟัง กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะมีตนเองและผู้บริหาร จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มาร่วมดำเนินรายการ โดยจะมาเล่าถึงกิจกรรม เรื่องราวดีๆ ผ่านทาง Facebook Live สื่ออาสาประชาชน และวิทยุในเครือข่าย ทุกวันจันทร์ เวลา 18.00 – 19.00 น. ​สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์&ศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” โดยการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเป็นสื่อกลางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงหากพบข่าวปลอม สื่อหลอกลวง แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อรายการสื่ออาสาประชาชน ได้ที่ โทร. 081-715-9551-3 ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments


bottom of page