top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ สื่ออาสาประชาชน จัดเสวนาพิเศษ “อาสาด้วยใจ...คนไทยไม่ทิ้งกัน”(เมื่อเร็วๆนี้) สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์ สื่ออาสาประชาชน โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “อาสาด้วยใจ... คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการเป็นอาสาสมัคร การสร้างเครือข่ายอาสาประชาชน ให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมในสังคม และเป็นการสนับสนุนบทบาทของอาสาสู่การเป็นพลเมืองดี นำทีมวิทยากรโดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,นายจำรัส คำรอด ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (อสม.), คุณพันชนะ วัฒนะเสถียร ผู้ก่อตั้งโครงการฟู้ด ฟอร์ไฟเตอร์, คุณเกศรา วิมลเกษม หัวหน้าโครงการอาสามาเยี่ยม มูลนิธิกระจกเงา และคุณศิริโชค เทพมณี ตัวแทนจากชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์Comments


bottom of page