top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

มมร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายชาวพุทธ จัดงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔”


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงาน “สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อนุศาสนาจารย์กองทัพบก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ พร้อมทั้ง องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ โดยในปีนี้ "สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔" จะมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มีส่วนร่วมในการแสวงหาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนในสังคมแห่งเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยได้กำหนดการจัดงานใน วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ อาคารทองใหญ่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์ เพื่อสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย หรือโทร ๐๒-618-7781-4, 086-977-0112 หรือ www.mbu.ac.th

9 views0 comments

Comments


bottom of page