top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ข่าวประชาสัมพันธ์

SME ONE คือเวบไซต์กลาง (Web Portal) ของสสว.ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการบริการของของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการในการทำธุรกิจภายใต้ชื่อ SME ONE โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)จะทำหน้าที่บูรณาการกับทุกหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในการช่วยเหลือ SME

สมาชิก SME ONE จะได้รับแจ้งจากระบบทันที เมือมีโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเลตได้ทันที SME ONE ยังเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจทุกด้านให้กับผู้ประกอบการ SME ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ในสาขาธุรกิจ ข้อมูลเชิงเทคนิคและเทคโนโลยี บทความจากแหล่งความรู้ต่างๆ ซึ่งจะเป็น Exclusive Content และเทคนิคต่างๆ สำหรับ SME ที่ยังไม่เคยนาเสนอที่ไหนมาก่อน และนำเสนอในรูปแบบที่สั้นกระชับ และเข้าใจง่าย ทั้งในรูปแบบ InfoGraphic และ Clip VDO

จุดสำคัญอันหนึ่งของ SME ONE คือ SME Calendar ที่จะรวบรวมกิจกรรมของภาครัฐและเอกชนที่ทำการส่งเสริมและพัฒนา SME ไว้ในเพียงที่เดียวและพร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์และ Social Media เช่น Line และ Facebook เป็นต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงินสาหรับ SME ซึ่งจะมีการรวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูลสินเชื่อที่เฉพาะเจาะจงเหมาะต่อความต้องการของ SME ในแต่ละกลุ่ม อันจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาในการหาข้อมูลและการเตรียมหลักฐานในการขอสินเชื่อต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ SME

SME ONE จะเป็นแหล่งรวบรวมหน่วยงานสนับสนุนทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนา SME เช่น ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ สถาบันทดสอบด้านต่างๆ และศูนย์ช่วยเหลือเฉพาะด้าน รวมถึง ผู้ให้บริการอื่นๆ แก่ SME อาทิ ที่ปรึกษาและผู้ช่วยจัดทาระบบบัญชี ระบบภาษี เป็นต้น เนื่องจากที่ผ่านมาการสนับสนุนและส่งเสริม SME จะมีลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานกันยังไม่ชัดเจน โดยระบบ SME Profile จะเป็นจัดทำข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภาครัฐด้วยกัน เพื่อเชื่อมโยงการส่งต่อและส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้จะระบบ SME Tracking System ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลของการส่งเสริม SME ในหลายมิติ เพื่อช่วยในการจัดทามาตรการหรือโครงการเพื่อรองรับความต้องการของ SME ได้อย่างถูกต้องและถูกจุด ซึ่งเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบได้แบบ Real-Time

ที่จะได้ข้อมูลสดใหม่อยู่เสมอ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smeone.info


5 views0 comments

Comments


bottom of page