top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ขอเชิญทำข่าว แถลงข่าวการจัดงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ ๕ : “เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิต

มูลนิธิสังคมสุขใจ ขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาสามพรานโมเดล มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสู่โครงการต้นแบบการสร้างระบบอาหารสมดุลด้วย วิถีเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมว่า เกษตรอินทรีย์คือวิถีชีวิตที่ยั่งยืน คือ ไม่เฉพาะสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนกินและ คนปลูก แต่ยังแก้ปัญหาทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ขณะเดียวกันเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตรอินทรีย์อย่างลงตัว ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พึ่งตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง และอยู่ได้อย่างยั่งยืน


ดังนั้นการจุดประกายสำนึกและสร้างความตื่นตัว ยังคงต้องทำอย่างต่อเนื่อง ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะปีนี้เน้นกระตุ้นผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนบนห่วงโซ่อาหารเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุลยั่งยืน มูลนิธิสังคมสุขใจ จึงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อน เปิดพื้นที่สีเขียวจัดงาน สังคมสุขใจ ครั้งที่ ๕ : “เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มาพบปะ ซื้อขายผลผลิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันความรู้บอกเล่าศรัทธา และผลความสำเร็จที่ได้ทำ ร่วมใจกันสร้างสังคมอาหารอินทรีย์ให้กระจายออกไป ทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทย


และเพื่อให้สื่อมวลชนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ความร่วมมือ ไฮไลท์ต่างๆ ทางมูลนิธิสังคมสุขใจ จึงกำหนดจัดการแถลงข่าวงานสังคมสุขใจครั้งที่ ๕ ขึ้นใน วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ เรือนแพ สวนสามพราน จ.นครปฐม จึงขอเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความกรุณาจากท่านเช่นที่ผ่านมา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
3 views0 comments

コメント


bottom of page