top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ขอเชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด ผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดสงขลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคาร ในเขตท้องที่ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา ตำบลปริก ตำบลสำนักแต้ว และตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด บัญชีท้ายข้อกำหนด และรายการประกอบแผนผังของผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และกรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดสงขลา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา สาธารณสถานภายในเขตผังเมืองรวม ฯลฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ในเวลาทำการ

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในเขตผังเมืองรวมมีสิทธิร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และกรมโยธาธิการและผังเมือง ฯลฯ หรือเว็บไซต์ www.dpt.go.th ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้น25 views0 comments

Comments


bottom of page