top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

CAT แสดงความยินดีกระทรวงดิจิทัลฯ ครบรอบ 3 ปี


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์(กลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน “กองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” จากพันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ (กลางขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) หรือ CAT ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิม- พระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

4 views0 comments

Comments


bottom of page