top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริกรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่นอกเขตชลประทาน ให้ประชาชนได้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร อันมีภารกิจ คือ การสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ, การบริหารจัดการน้ำท่วมผ่านการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม, การสร้างแหล่งน้ำ พัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้, การสร้างแหล่งน้ำต้นทุนผ่านโครงการอนุรักษ์พื้นฟูแหล่งน้ำ, การกระจายน้ำเพื่อความเท่าเทียมผ่านระบบกระจายน้ำ, การจัดการระบบกรองน้ำดื่ม ทรายกองช้า, การผันน้ำเพื่อให้เกิดความสมดุล, การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม, การป้องกันน้ำเค็มรุก, การสร้างกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน, การสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dwr.go.th #น้ำคือชีวิต

Comments


bottom of page