top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“MSC เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”


บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ปิดบ้านต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจำนวน 56 คน จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้การทำงานจากสภาพแวดล้อมจริง เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมอย่างอบอุ่น คุณปรเมธ พรมแสง,Cloud System Engineer และคุณนนทพัทธ์ บุญโสภาคย์, Cloud System Engineer ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้เรื่อง “Digital Transformation” คณะนักศึกษาและอาจารย์ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561


สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242

12 views0 comments

Comentarios


bottom of page