top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

เปิดอบรมหลักสูตร ”ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 2พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital CEO) รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารระดับผู้นำองค์กร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ในโอกาสนี้ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“Thailand Digital Society” ให้กับผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนจำนวน 84 คน โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการฯ และผู้บริหารที่เข้าอบรม อาทิ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ นายวัฒนา พุฒิชาติ นายมรกต เธียรมนตรี และนายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ให้การต้อนรับ ณ อาคารลาดพร้าวฮิลล์

Comments


bottom of page