top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

อ.ค.ส. ดูงานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายการขับเคลื่อน สามพรานโมเดล หรือ โมเดลธุรกิจเกื้อกูลสังคม ให้กับคณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) นำโดย คุณบุญจันทร์ เจริญรัมย์ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมด้วย ดร.พีระพงษ์ กลิ่นละออ คุณธนพิพัฒน์ ธำรงสุธัญยุทธ์ อนุกรรมการ CG&CSR และคุณสุกิจ อุทินทุ ที่ปรึกษาด้าน CSR

ในการดูงานครั้งนี้ อ.ค.ส. ให้ความสนใจ ศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกจากฟังบรรยาย คณะได้เยี่ยมชมในหมู่บ้านปฐม แหล่งแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่ฉายภาพการขับเคลื่อนการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ยั่งยืนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ อ.ส.ค.ต่อไป

5 views0 comments

Comments


bottom of page