top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

รมว.ดีอี ตรวจเยี่ยม CAT พร้อมดูงาน Data Center และศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย


นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ตรวจเยี่ยมบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ อาคาร CAT TOWER บางรัก  โดยมีพันเอก สรรพชัย  หุวะนันทน์  กรรมการผู้จัดการใหญ่  นำคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของ CAT

​ ​CAT เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศเพื่อเป็นกลไกสนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินภารกิจของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งยังได้รับความสะดวกมากขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน

​ ​การตรวจเยี่ยม CAT ในครั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ได้เยี่ยมชมความพร้อมของ CAT data center และศูนย์ปฏิบัติการโครงข่าย (Network Operation Center: NOC)  โดย CAT data center สามารถให้บริการแบบครบวงจร  อาทิ การให้บริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์  (Server Co-Location)  บริการให้เช่าพื้นที่ (Temp Office) ด้วยมาตรฐาน TSI Level 3 และ ISO 27001: 2013 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ระดับ Premium มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนา  ระบบไฟฟ้า 2 แหล่งจ่าย  พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับ Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ปัจจุบัน CAT มีศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศไทยถึง 8 แห่ง ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ  ส่วนศูนย์ปฏิบัติการโครงข่ายจะทำหน้าที่ในการควบคุมดูแล เฝ้าระวังและประสานงานตรวจสอบแก้ไขวงจรสื่อสัญญาณที่ผ่านโครงข่ายหลักของ CAT เพื่อพร้อมรองรับการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง6 views0 comments

Comentarios


bottom of page