top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) เวลา 07.30 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นางพักตร์พิมล สุดประเสริฐ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหารกรมฯ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวมทั้งประชาชนใกล้เคียง ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6


8 views0 comments
bottom of page