top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

“ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ฯ กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ”


คุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้านไอทีปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนการรับนักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ โทร.02-089-4340 อีเมล์ : siriwkon@metrosystems.co.thWebsite: https://www.metrosystems.co.th/

31 views0 comments

Comentarios


bottom of page