top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ครั้งแรกกับการกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ DGA ผนึกรัฐและเอกชนด้านไอทีวางแพลตฟอร์มอนาคต OSS


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(DGA) โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ผนึกความร่วมมือพันธมิตรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐและเอกชน จัดเวทีประชุมระดมพันธมิตร (Call for Partnership) หัวข้อ Government Service Platform/Digital ID/การสร้างศักยภาพของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อกำหนดกรอบดิจิทัลภาครัฐ พร้อมวางยุทธศาสตร์แพลตฟอร์มงานบริการดิจิทัลภาครัฐ หรือ One Stop Service : OSSแบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุดตามนโยบายThailand 4.0


นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปิดเผยว่า DGA เล็งเห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการประชุม Call for Partnership ขึ้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและภาคเอกชนมาอภิปรายและทำ workshop เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้าน National Digital ID, Government Data Exchange กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดบริการภาครัฐสู่การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS) เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 35 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ, กลุ่มประสานความร่วมมือ, กลุ่มสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มพัฒนานวัตกรรม โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอไอเดียที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่ม Digital service ยกตัวอย่างเรื่องการใช้สิทธิทางการเมืองผ่านระบบดิจิทัล กลุ่ม Government Data Exchange นำเสนอเรื่องการวางแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างเป็น Data Lake เป็นต้น




5 views0 comments

Comments


bottom of page