top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการฯ เชิญชวนประชาชนตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนด ผังเมืองรวมชุมชน ศาลเจ้าไก่ตอ จ.นครสวรรค์

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญชวนประชาชนผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ต.ศาลเจ้าไก่ตอ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ไปตรวจดูแผนที่ แผนผัง ข้อกำหนดของผังเมืองรวมชุมชนศาลเจ้าไก่ตอ ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ที่ทำการ อบจ. จ.นครสวรรค์ ที่ว่าการ อ.ลาดยาว สำนักงานที่ดิน จ.นครสวรรค์ สาขาลาดยาว สำนักงานเทศบาล ต.ศาลเจ้าไก่ตอ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ตอ ตลาดสุขเจริญ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม-5 พฤศจิกายน 2561


ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตผังเมืองรวม มีสิทธิ์ร้องขอ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมได้ โดยทำคำร้องขอเป็นหนังสือยื่นที่ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.นครสวรรค์ เป็นต้น หรือทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

15 views0 comments

Comments


bottom of page