top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กศภ.7 เผยความคืบหน้าทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562


ศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) เผยผลการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2562 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เข้าสู่การประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดทำรายงานสรุปรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานทุน รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติและประกาศรายชื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้


นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ยะลา) เปิดเผยว่าโครงการทุนการศึกษาภายใต้“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ด้วยการพระราชทานทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชนไทย ผู้ได้รับทุนพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพ นำความรู้กลับไปทำงานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ


“ในส่วนของหลักเกณฑ์การคัดเลือกคัดสรรผู้รับทุน ม.ท.ศ. ยึด 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่ ยึดเกณฑ์เรียนดี จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยผลการเรียนดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 เป็นผู้มีความประสงค์ มุ่งมั่นจะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี ยึดเกณฑ์ความประพฤติดีไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดีถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และยึดเกณฑ์ความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าใจและพร้อมเข้ารับการฝึกบ่มเพาะ เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ”


“ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานคัดกรองในขั้นสุดท้าย ซึ่งจะมีการประเมินผลการคัดกรองในขั้นสุดท้าย จัดทำรายงานผลสรุปเสนอรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานทุน รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเสนอคณะกรรมการ ม.ท.ศ. พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้รับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11และเตรียมความพร้อมลงนามในสัญญาการรับทุน ม.ท.ศ. ตามขั้นตอนต่อไป โดยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ม.ท.ศ. ให้เป็นผู้รับทุนพระราชทานฯ ต้นเดือนกรกฎาคม 2562 จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนต่อไป” นายสันติ แสงระวี กล่าวสรุป

8 views0 comments

コメント


bottom of page