top of page
  • Writer's picturePR NEWS FOCUS

กรมการพัฒนาชุมชน มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

วันนี้ (4 ตุลาคม 2561) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสื่อมวลชนจากหลายแขนงร่วมงาน

นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานนิทรรศการ “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” แสดงภาพถ่ายจากการประกวดภาพถ่าย “หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” ภายใต้แนวคิด DESTINATIONS TO OTOP VILLAGE จุดหมาย...ปลายทาง หลากเสน่ห์ หลายผลิตภัณฑ์ วิถีชุมชน ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รวม 59 รางวัล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างช่องทางในการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามหลักการพัฒนา 5 ด้าน (5P : Product , Place , Preserve , People และ Public Relations /Promotion) และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนด้านการถ่ายภาพ ตลอดจนมีสื่อภาพถ่ายที่นำไปใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาเปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 28 กันยายน 2561 (รวม 30 วัน)


ระดับการประกวด แบ่งออกเป็น 3 ระดับ

1. ประชาชนทั่วไป

2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา

3. บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค


สรุปจำนวนผลงานที่เข้าร่วมโครงการ

โดยเป็นผลงานภาพถ่ายจากหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว: OTOP Village 8 เส้นทาง ที่ตั้งอยู่ใน 31 จังหวัด 125 และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 111 หมู่บ้าน และเส้นทางเชื่อมโยงหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว


ผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น จำนวน 515 คน สรุปรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทประชาชนทั่วไป จำนวน 294 คน

2. ประเภทนักเรียน นักศึกษา จำนวน 179 คน

3. ประเภทบุคลากรฯ จำนวน 42 คน

จำนวนผลงานภาพส่งเข้าประกวดทั้งหมด 3,399 ภาพ มีรายชื่อดังนี้


ประเภทบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน

รางวัลชนะเลิศ : นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางรัตติยา ศรีสุข รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายทินกร ไหลมา รางวัลชมเชย : นายอรรถพล เชิดชัยฤทธิ์ ,นางรัตติยา ศรีสุข ,นายทินกร ไหลมา,นางสาวโชติกา สีมี (2 รางวัล) ,นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ (2 รางวัล) ,นางสาวปนัดดา โพธิ์ทอง (2 รางวัล) ,นายธนชล คูณสวัสดิ์

ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา

รางวัลชนะเลิศ : นายอนุวัตน์ หมันเส็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวอาริยา ทับทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เด็กชายปารมี ธรรมนิตกิจ รางวัลชมเชย : นายอนุวัตน์ หมันเส็น ,นางสาวอาริยา ทับทวี ,เด็กชายปารมี ธรรมนิตกิจ ,นางสาวภควรัญญ์ พรอำนวยทรัพย์ ,นายอนุรักษ์ วงศ์ยังประเสริฐ ,นางสาวสาริกา สาครกุลชัย ,นางสาวปนัดดา ประเสริฐศรี ,นางสาวปราณปรียา ยานุ ,นายอภิวัฒน์ เวียงคำ ,นางสาวธีร์จุฑา ลีประเสริฐพันธ์

ประเภทประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ : นายสุชาติ เกื้อทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายเสกสรร เสาวรส รางวัลชมเชย : นายภาณุวัฒน์ แสงงิ้ว ,นายเมธากรณ์ กุลเจริญ ,นายเตชทัต ธรรมนิตกิจ ,นายปณต คูณสมบัติ ,นายประยนต์ ช่างเกวียน ,นายพิพัฒน์ โชติช่วง ,นายชาติชาย พรมพิราษฎร์ (2 รางวัล) ,นายอนันต์ จิรมหาสุวรรณ ,นายวินนิวัตร ไตรตรงธนรัตน์ ,นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ,นายพลัฏฐ์ ไชยพิทักษ์กูล ,นายสัญชัย บัวทรง ,นายณภัทร ศรีนามฉ่ำ ,นายอาหามะ สารีมา ,นายวิหาร ขวัญดี ,นายศักดิ์ชัย เรียนคำ ,นายอัษนัย นันตา ,นายประสบชัย จันดก ,นายสุมิตร นันท์คำ (2 รางวัล) ,นายวีระชัย ปัตลา ,นายคธา หรั่งเล็ก ,นายไพศาล เสงี่ยมศรี ,นายชัยนิติ ศรีหาบุตร ,นายสุรศักดิ์ พ่อโคตร ,นายสุรเชษฐ อินอัญชัญ ,นายกณวรรธน์ คงอาษา (2 รางวัล) ,นางสาววไลพร แก้วใส10 views0 comments

Comments


bottom of page